+ Năm học 2017 - 2018, chỉ đạo 100% gáo viên các lớp thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT. Duy trì và thực hiện có hiệu quả bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo Thông tư số 23/2010/TT- BGDĐT.
+ Năm học 2018 - 2019, chỉ đạo 100% gáo viên các lớp thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ  đầy đủ trong năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019. Kế hoạch thực hiện đúng với khung thời gian qui định của Bộ, sở GD&ĐT Hà Nội. 
- Kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ thể hiện được mục tiêu trọng tâm của nhà trường, phù hợp với đặc điểm riêng từng độ tuổi. Nội dung kế hoạch của từng lớp phong phú, có nhiều đổi mới, lồng ghép giáo dục kỹ năng cho trẻ, phù hợp với thời gian diễn biến các sự kện trong năm. Có đánh giá, thống nhất, kiểm tra của ban giám hiệu nhà trường trong thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo từng tháng. Đặc biệt, trong từng năm học 2017 – 2018 và 2018-2019 nhà trường xác định 02 nội dung trọng tâm đó là: “ Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển đảng viên, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, yêu thương, lắng nghe và tông trọng trẻ”.

 

* Thực hiện qui chế chuyên môn của giáo viên:
- 100% giáo viên thực hiện đầy đủ, đúng qui định về hồ sơ của giáo viên bao gồm:
+ Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em (bài soạn, kế hoạch chương trình giáo dục trẻ từng năm học)
+ Sổ theo dõi trẻ em: Điểm danh, khám sức khỏe, theo dõi đánh giá trẻ.
+ Sổ chất lượng nhóm lớp: Thực hiện đầy đủ nội dung, xây dựng kế hoạch tháng, đánh giá chất lượng giáo dục trẻ theo năm học, theo dõi đánh giá cân đo, khám sức khỏe trẻ đúng lịch, đúng kỳ.
+ Sổ nhật ký nhóm lớp: ghi chép đầy đủ theo ngày.
+ Sổ chuyên môn: Ghi chép các nội dung sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm quan kiến tập.
+ Sổ theo dõi tài sản của nhóm lớp ( đủ 10 sổ/ 10 lớp) ghi chép và theo dõi đầy đủ các đồ dùng tài sản của nhóm lớp.
- 100% giáo viên các lớp có khả năng ứng dụng CNTT trong tổ chức các hoạt động giáo dục, có nhiều thay đổi trong lựa chọn nội dung tổ chức các giờ phát triển vận động, làm quen với toán, hoạt động khám phá, nhiều giáo viên cải tiến phương pháp tổ chức, hình thức tổ chức, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thí nghiệm, thăm quan, giao lưu, hoạt động lao động cho trẻ.