THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG MẦM NON TẢ THANH OAI A

Tháng 9

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

 

Tháng 10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

 

Tháng 11

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

 

Tháng 12

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 5

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

 

Tháng 1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

 

Tháng 2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

 

Tháng 3

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 5

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

 

Tháng 4

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

 

Tháng 5

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 3

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Âm nhạc

Tuần 5

Khám phá

Văn học

Hoạt động tạo hình

Làm quen với toán

Vận động