THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG MẦM NON TẢ THANH OAI A

Tháng 9

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

     

Tuần 2

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 5

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

 

Tháng 10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

 

Tháng 11

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

 

Tháng 12

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 5

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

 

Tháng 1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

 

Tháng 2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

 

Tháng 3

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 5

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

 

Tháng 4

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

 

Tháng 5

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 3

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Văn học

Tuần 5

Âm nhạc

Khám phá

Làm quen chữ viết

Làm quen với toán

Vận động