THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG MẦM NON TẢ THANH OAI A

Tháng 9

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Rèn kĩ năng

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

 

Tháng 10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

 

Tháng 11

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

 

Tháng 12

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 5

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

 

Tháng 1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

 

Tháng 2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

 

Tháng 3

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 5

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

 

Tháng 4

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

 

Tháng 5

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần 1

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 2

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 3

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 4

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc

Tuần 5

Hoạt động tạo hình

Hoạt động nhận biết

Làm quen văn học

Vận động

Âm nhạc