THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MÃU GIÁO NHỠ

 

 

Thứ

 

SÁNG

 

 

CHIỀU

 

TUẦN 1 + 3

 

TUẦN 2 + 4

 

Thứ 2

 

TẠO HÌNH

 

 

Hoạt động tự chọn.

Nêu gương cuối ngày.

 

Thứ 3

 

LÀM QUEN VỚI TOÁN

 

 

Sử dụng vở Bé làm quen với Toán.

Nêu gương cuối ngày.

 

Thứ 4

 

LÀM QUEN VĂN HỌC

Hướng dẫ Trò chơi mới.

(Ôn Trò chơi cũ)

Nêu gương cuối ngày.

 

Thứ 5

 

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

 

Rèn kỹ năng thực hành cuộc sống.

Nêu gương cuối ngày.

 

Thứ 6

 

 

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

 

THỂ DỤC

 

Biểu diễn văn nghệ.

Nêu gương cuối tuần.

Thứ 4: Hoạt động lao động; Thứ 6: Hoạt động giao lưu.